คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชบุรี ดำเนินโครงการพัฒนาครูในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร

                    วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชบุรี ดำเนินโครงการพัฒนาครูในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร และดำเนินการลงพื้นที่ประเมินความก้าวหน้าด้านการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ของโรงเรียนบ้านถ้ำหิน และโรงเรียนตะโกปิดทอง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี อีกทั้งยังดำเนินการถอดบทเรียน PLC เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป

  ที่มา : คณะครุศาสตร์