สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน "กิจกรรมให้คำปรึกษาแนะนำด้านการจัดการห้องสมุดและการดูแลรักษาห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์"

                    วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้จัดโครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน ณ โรงเรียนอนุบาลจังหวัดราชบุรี "กิจกรรมให้คำปรึกษาแนะนำด้านการจัดการห้องสมุดและการดูแลรักษาห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์"

  ที่มา : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ