วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทยจัดโครงการรณรงค์โรคไข้เลือดออก ณ โรงเรียนหนองตาเนิด

                    วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทยจัดโครงการรณรงค์โรคไข้เลือดออก ณ โรงเรียนหนองตาเนิด วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย ได้รับเชิญจาก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ให้เข้าร่วมเป็นวิทยากรในการให้ความรู้ รวม 3 ศาสตร์ ได้แก่ศาสตร์ด้านมวยไทย ศาสตร์ด้านสาธารณสุขศาสตร์ และศาสตร์ด้านการแพทย์แผนไทย นำโดย อาจารย์รุ่งนภา สิงห์สถิตย์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาฯ พร้อมด้วยอาจารย์สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย อาจารย์สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ และนักศึกษาสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย นักศึกษาสาขาวิชามวยไทยศึกษาและพลศึกษา

  ที่มา : วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย