วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทยจัดโครงการค่ายมวยไทย พัฒนาเด็กไทยพัฒนาชาติยั่งยืน ณ โรงเรียนบ้านวังปลา

                    วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทยจัดโครงการค่ายมวยไทย พัฒนาเด็กไทยพัฒนาชาติยั่งยืน ณ โรงเรียนบ้านวังปลา อ.จอมบึง จ.ราชบุรี โดยมีคณบดีวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สำราญ สุขแสวง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ พร้อมด้วยคณาจารย์สาขาวิชามวยไทยศึกษาและพลศึกษา คณาจารย์ของโรงเรียน และบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนของวิทยาลัยฯเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้

  ที่มา : วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย