มรภ.หมู่บ้านจอมบึงเตรียมความพร้อมทดสอบด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพครู พัฒนานักศึกษาสู่รูปแบบ MCRU Model

                    วันที่ 13 มกราคม 2564 ผศ.ดร.ชัชวาล แอร่มหล้า รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง รักษาราชการแทนคณบดีคณะครุศาสตร์เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการออนไลน์โครงการพัฒนานักศึกษาตามรูปแบบ MCRU Model ประจำปี งบประมาณ 2564 การปรับปรุงทบทวนหลักสูตร และออกแบบการวัดประเมินผลหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ตามรูปแบบ MCRU Model โดยผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อดีตอธิการบดีเป็นวิทยากรเพื่อสร้างความเข้าใจ เรื่อง แนวทางการสร้างข้อสอบแบบเลือกตอบตามTest Blueprint การทดสอบด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพครู พ.ศ.2563 และให้อาจารย์ที่สอนหลักสูตรวิชาชีพครูที่ร่วมประชุมทางออนไลน์ในครั้งนี้ได้เข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานคุณวุฒิปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ ปี 2562 รวมถึงหลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู พ.ศ.2563 เพื่อเตรียมความพร้อมพัฒนานักศึกษาให้กับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 กำหนดให้ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูต้องผ่านการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูตามประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบ และประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู พ.ศ. 2563 ซึ่งกำหนดองค์ประกอบของสมรรถนะทางวิชาชีพที่จะทดสอบและประเมินไว้ 2 ส่วน ได้แก่ (1) การทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู จำนวน 5 วิชา และ (2) การประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตน ตามมาตรฐานวิชาชีพครู 3 ด้าน ซึ่งคณะกรรมการคุรุสภาได้ออกประกาศกำหนดการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู พ.ศ. 2563 กำหนดให้มีการทดสอบฯ ครั้งที่ 1 ในวันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 และวันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564

ภาพข่าว : วัฒนา อ่วมเนตร | เขียนข่าว : วัฒนา อ่วมเนตร

  ที่มา : งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร