ข่าวกิจกรรมมหาวิทยาลัย

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
อธิการบดีฯ และคณะร่วมเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษให้กับพนักงานครูเทศบาล บุคลากรทางการศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองราชบุรีในการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศ 02 มิถุนายน 2566 15
การประชุมคณะกรรมการจัดทำคู่มือนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 01 มิถุนายน 2566 24
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงประชุมคณะทำงานร่วมในการเตรียมความพร้อมรับองคมนตรี ในโอกาสเดินทางมาติดตามความก้าวหน้าในการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 01 มิถุนายน 2566 24
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงพบปะคณะอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 01 มิถุนายน 2566 21
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงมอบนโยบายคณะผู้บริหารคณะวิทยาการจัดการชุดใหม่ 01 มิถุนายน 2566 24
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันกีฬา"ราชบุรีเกมส์” และ “เมืองโอ่งเกมส์” ปี 2567 31 พฤษภาคม 2566 22
การประชุมคณะกรรมการมูลนิธิพลเอกมังกร พรหมโยธี (ชุดใหม่) ครั้งที่ 1/2566 31 พฤษภาคม 2566 24
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทนเกษมนำคณะผู้บริหาร อาจารย์ เข้าศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเรียนการสอนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 31 พฤษภาคม 2566 29
โครงการและผู้เข้าร่วมการอบรมการอบรมเชิงปฏิบัติการมาตรฐานความปลอดภัย ห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวกับสารเคมี ซึ่งเป็นโครงการมหาวิทยาลัยแม่ข่ายด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ :มหาวิทยาลัยมหิดล 30 พฤษภาคม 2566 340
ประชุมอาจารย์นิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ 30 พฤษภาคม 2566 352