Accessibility Tools

ข่าวกิจกรรมมหาวิทยาลัย

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
อธิการบดีพร้อมคณะผู้บริหารร่วมประชุมและรับฟังผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2565 22 กันยายน 2566 15
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเป็นสถาบันผลิตและพัฒนาครู :โครงการครูรัก(ษ์) รุ่นที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2567 22 กันยายน 2566 15
การประชุมส่งมอบงานโครงการบัณฑิตคืนถิ่น ฯ ตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี รุ่นที่ 4 22 กันยายน 2566 15
ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ (UBI) มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ 3/2566 22 กันยายน 2566 14
คณะกรรมการกีฬาจังหวัดราชบุรีประชุมขับเคลื่อนเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 39 “ราชบุรีเกมส์” และการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 6 “เมืองโอ่งเกมส์”พ.ศ. 2567 22 กันยายน 2566 23
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงร่วมพิธีเปิดการประกวดTO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE ระดับจังหวัด ประจำปี 2567 15 กันยายน 2566 48
โครงการการอบรมการจัดทำราคากลางงานก่อสร้างภาครัฐ 14 กันยายน 2566 47
การประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการคิดภาระงาน 14 กันยายน 2566 44
การประชุมคณะกรรมการอำนวยการการจัดการการศึกษาโครงการพิเศษ : นักศึกษาต่างชาติ 14 กันยายน 2566 47
การประชุมคณะกรรมการกองทุนจอมบึงมาราธอน ครั้งที่ 4/2566 14 กันยายน 2566 50