ข่าวกิจกรรมหน่วยงาน

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เข้าร่วมการแข่งขันตอบคำถามทางบัญชีระดับประเทศ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2566 02 กุมภาพันธ์ 2566 8
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดประชุมวิพากษ์ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1 05 มกราคม 2566 81
บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์และแนวทางการเขียนโครงการวิจัยเพื่อยื่นขอรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 05 มกราคม 2566 77
โครงงานสัมมนาการเตรียมความพร้อมเข้าสู่โลกแห่งการทำงานและปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา 2/2565 12 พฤศจิกายน 2565 188
กิจกรรมแสดงนิทรรศการโครงงานสหกิจศึกษาและปัจฉิมนิเทศนักศึกษา สหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 10 พฤศจิกายน 2565 190
พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพให้กับนักศึกษา และแนะแนวส่งเสริมการเรียนต่อเนื่องในระดับปริญญาตรี 10 พฤศจิกายน 2565 161
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาสมาพันธ์นิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 15 10 พฤศจิกายน 2565 219
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงร่วมกิจกรรมการส่งมอบเตาเผาถ่านชีวภาพคุณภาพสูง เพื่อเป็นต้นแบบการผลิตถ่านชีวภาพคุณภาพสูง และผลิตน้ำส้มควันไม้ สำหรับใช้เป็นสารชีวภัณฑ์ทางการเกษตร 17 ตุลาคม 2565 181
ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารและบุคลากรวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลในวงการมวย 28 กันยายน 2565 457
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย ได้จัดโครงการมอบเสื้อกาวน์สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 26 กันยายน 2565 380