ข่าวกิจกรรมหน่วยงาน

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย จัดโครงการงานประชุมวิชาการวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย ประจำปี 2564 02 มีนาคม 2564 18
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชบุรี ดำเนินโครงการพัฒนาครูในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร 01 มีนาคม 2564 18
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน "กิจกรรมให้คำปรึกษาแนะนำด้านการจัดการห้องสมุดและการดูแลรักษาห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์" 24 กุมภาพันธ์ 2564 31
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จัดโครงการอบรมความรู้เพื่อสอบบรรจุในหน่วยงานสาธารณสุข ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่กำลังจะจบการศึกษา 23 กุมภาพันธ์ 2564 27
วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทยจัดโครงการรณรงค์โรคไข้เลือดออก ณ โรงเรียนหนองตาเนิด 23 กุมภาพันธ์ 2564 27
วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทยจัดโครงการค่ายมวยไทย พัฒนาเด็กไทยพัฒนาชาติยั่งยืน ณ โรงเรียนบ้านวังปลา 23 กุมภาพันธ์ 2564 28
วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทยจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัลโดยใช้ Microsoft Office 22 กุมภาพันธ์ 2564 48
ทีมวิศวกรสังคม มรภ.หมู่บ้านจอมบึงลงพื้นที่ตลาดโอ๊ะป่อย เปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็นปัญหาตอบโจทย์การพัฒนาท้องถิ่น 22 กุมภาพันธ์ 2564 32
บรรยากาศการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 22 กุมภาพันธ์ 2564 29
วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย ดำเนินการให้ความรู้ด้านเทคนิคการลงพื้นที่สำรวจข้อมูลในชุมชน กลุ่มเปราะบางในชุมชน และสมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐานให้กับคณะทำงาน 19 กุมภาพันธ์ 2564 36