Accessibility Tools

ข่าวกิจกรรมหน่วยงาน

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตอัจฉริยะจัดโครงการค่ายจำลองสถานการณ์ (Simulation) ในโครงการสร้างแบบจำลองสถานการณ์ 3D ทางอุตสาหกรรมการผลิต และบริการเบื้องต้นด้วยโปรแกรม FlexSim Simulation 08 กันยายน 2566 246
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง รับมอบโล่ โครงการ YOUNGLOVE รักเป็นปลอดภัย 08 กันยายน 2566 235
คณะทำงานดำเนินงานฯ ตรวจเยี่ยมติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน "โครงการเร่งรัดและขยายผลการจัดหลักสูตรพัฒนาบุคลากรตามแนวทาง CWIE+EEC Model Type A (CWIE+EEC Model Type A Master Class) ในสถาบันอุดมศึกษา" 24 สิงหาคม 2566 274
การประชุมเตรียมความพร้อม คณะกรรมการดำเนินงานพิธีซ้อม และเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563-2564 19 กรกฎาคม 2566 626
นักศึกษาจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตัวแทนมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เข้าร่วมการแข่งขัน โครงการ ICDL Challenge 2023 รอบที่ 2: National Round รอบการแข่งขันเพื่อคัดเลือกตัวแทนระดับประเทศไทย 19 กรกฎาคม 2566 672
บัณฑิตวิทยาลัยจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาสมรรถนะการใช้เครื่องมือ การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning และวัดผลสมรรถนะการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning 06 กรกฎาคม 2566 497
คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรเพื่อเป็นสิริมงคล ประจำปีการศึกษา 2566 06 กรกฎาคม 2566 511
กองพัฒนานักศึกษาจัดโครงการค่ายเยาวชนส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปี 2566 20 มิถุนายน 2566 951
กองพัฒนานักศึกษาจัดโครงการพัฒนาอาจารย์ผู้สอนรายวิชาพัฒนาคุณสมบัติในตนด้วยโปรแกรมสติและวิศวกรสังคม 20 มิถุนายน 2566 969
กองพัฒนานักศึกษาจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้นำนักศึกษาสู่ความเป็นเลิศด้วยทักษะวิศวกรสังคม 13 มิถุนายน 2566 1010