ข่าวกิจกรรมหน่วยงาน

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดอบรมโครงการพัฒนานักศึกษา เรื่อง “การออกแบบและแต่งภาพด้วย Appication บนมือถือ” ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 17 สิงหาคม 2565 17
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ จัดกิจกรรมการตรวจสอบสารตกค้างในผักผลไม้และผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป 15 สิงหาคม 2565 17
ประกวดดาว-เดือน วิทยาลัยการศึกษามวยไทยและการแพทย์แผนไทย ปีการศึกษา 2565 15 สิงหาคม 2565 98
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดำเนินการจัดโครงการสนับสนุนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ด้วยกระบวนการ PLC คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กิจกรรมที่ 5 "เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ PLC (Professional Learning Community)" 02 สิงหาคม 2565 39
คณะวิทยาการจัดการ จัดอบรมโครงการแนวทางสู่การเป็น start up มือใหม่ 02 สิงหาคม 2565 65
คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาด้วยกระบวนการ Executive Function 02 สิงหาคม 2565 66
พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการอบรมโครงการโรงเรียนสร้างเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุ ด้วยศาสตร์พระราชาและภูมิปัญญาไทย ตำบลจอมบึง รุ่นที่ 3 27 กรกฎาคม 2565 68
สถาบันวิจัยและพัฒนาขอเชิญร่วมส่งกำลังใจ ให้นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ในการเข้าร่วมแข่งขันระดับนานาชาติ กับ ICDL ASIA 2022 Digital Challenge 22 กรกฎาคม 2565 92
บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เสริมทักษะการจัดการเรียนการสอนแบบ Meta Active Learning หัวข้อ “การสร้างสรรค์เนื้อหาออนไลน์ AR [Augmented Reality] VR [Virtual Reality] Metaverse” 22 กรกฎาคม 2565 89
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดโครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์และส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทาง BCG Model 19 กรกฎาคม 2565 72