คณะทำงานจอมบึงมาราธอนประชุมเครือข่ายโรงเรียนและชุมชนเตรียมความพร้อมงานสสส.จอมบึงมาราธอน ครั้งที่ 36 ในสถานการณ์โควิด 19

                    วันที่ 22 ธันวาคม 2563 นายพลกฤต พวงวลัยสิน นายอำเภอจอมบึงเป็นประธานการประชุมเครือข่ายโรงเรียนและชุมชนเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดงานวิ่งสสส.จอมบึงมาราธอน ครั้งที่ 36 โดยผศ.ดร.ชัชวาล แอร่มหล้า รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงและคณะทำงานร่วมประชุม ณ ห้องประชุมทรัพย์คิรี ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ซึ่งมีผู้แทนเครือข่ายโรงเรียนและผู้นำชุมชนร่วมประชุมหารือในการเตรียมความพร้อมในส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับการดูแลนักวิ่งตลอดเส้นทางวิ่ง ซึ่งกำหนดจัดงานในวันที่ 16-17 มกราคม 2564 ทั้งนี้ในที่ประชุมนายอำเภอจอมบึงได้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด 19 ที่จะเป็นประเด็นในการพิจารณาการขับเคลื่อนการทำงานและการจัดงานวิ่งสสส.จอมบึงมาราธอน ครั้งที่ 36 และจะต้องมีการประเมินสถานการณ์และติดตามนโยบายของส่วนกลางอย่างใกล้ชิด ซึ่งอำเภอจอมบึงถือเป็นพื้นที่โมเดลต้นแบบที่การกีฬาแห่งประเทศไทยได้มีการจัดทำคู่มือและมาตรการของ การจัดงานวิ่งในสถานการณ์โควิด 19 ส่วนการเปลี่ยนแปลงอย่างไรมหาวิทยาลัย ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงและภาคีเครือข่ายจะมีการพิจารณาอีกครั้งเพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์

  ที่มา : งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร