สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดการสัมภาษณ์หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)

                    วันที่ 20 ธันวาคม 2563 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดการสัมภาษณ์หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) โดยมีการสอบข้อเขียนคุณลักษณะความเป็นครู และสัมภาษณ์สาขาวิชา ณ ห้องประชุมสุพจน์ มิเถาวัลย์ ชั้น 2 อาคารอำนวยการ 2 อาคารกองพัฒนานักศึกษา ซึ่งมีนักเรียนทีมเชียร์ลีดดิ้งจากโรงเรียนดรุณาราชบุรีสมัครขอทุนในครั้งนี้ ในส่วนของทุนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตกำหนดการสัมภาษณ์วันที่ 20 ธ.ค.63

  ที่มา : งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร