สัมภาษณ์นักศึกษาทุนอัญมณีศรีจอมบึง ประเภทนักกีฬาและความสามารถพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2564

                    วันที่ 19 ธ.ค. 63 นางกมลวรรณ แก้วไชยชาติ ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษาและคณะกรรมการอัญมณีศรีจอมบึง ดำเนินการสัมภาษณ์นักเรียนที่สมัครเรียนหลักสูตรทั่วไปขอทุนอัญมณีศรีจอมบึง ประเภทกีฬา และความสามารถพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2564 ณ ห้องประชุมช้องนาง ชั้น 2 อาคารกองพัฒนานักศึกษา ซึ่งมีนักเรียนทีมเชียร์ลีดดิ้งจากโรงเรียนดรุณาราชบุรีสมัครขอทุนในครั้งนี้ ในส่วนของทุนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตกำหนดการสัมภาษณ์วันที่ 20 ธ.ค.63

  ที่มา : งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร