Accessibility Tools

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจัดพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

         วันที่ 10 กรกฎาคม 2567 ที่หอประชุมรัตนพฤกษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นประธานพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยมีคณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากรสวมเครื่องแบบปกติขาว สวมเสื้อเหลืองตราสัญลักษณ์ และนักศึกษาร่วมในพิธี และเมื่อประธานถึงบริเวณพิธีและเข้าประจำจุด ประธานและผู้ร่วมพิธีถวายความเคารพเบื้อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จากนั้นแต่ละหน่วยงานถวายเครื่องราชสัการะ วางพานพุ่มทอง พุ่มเงินตามลำดับ และประธานในพิธีเข้าประจำจุดยืนหน้าโต๊ะหมู่บูชาประดิษฐานหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ถวายความเคารพ และถวายเครื่องราชสักการะวางพานพุ่มทอง พุ่มเงิน และเปิดกรวยกระทงดอกไม้ ธูปเทียนแพ ถวายความเคารพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และกล่าวกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคล จากนั้นประธานในพิธี และผู้ร่วมพิธีร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงสดุดีจอมราชา ประธานในพิธีกล่าวนำ ทรงพระเจริญ 3 ครั้ง ประธานในพิธี และผู้ร่วมพิธีถวายบังคมหน้าเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 สำหรับกิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวิทยาลัยราชภัฏ ทั้ง 38 แห่งได้จัดงานพร้อมกันทั่วประเทศ เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ แสดงออกถึงความจงรักภักดี ด้วยพระราชกรณียกิจ ซึ่งพระองค์ท่านเปี่ยมด้วยพระอัจฉริยภาพ ทั้งด้านการศึกษา การทหาร กีฬา ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และอื่นๆ ที่พระองค์ทรงอุทิศพระวรกายในการประกอบพระราชกรณียกิจต่างๆ มากมาย และพระองค์ทรงมีพระราชดำริ พระราชปณิธานและพระบรมราโชบายด้านการศึกษา เกี่ยวกับการพัฒนาสิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้อยู่ดีมีสุข และมุ่งมั่นให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมให้มากที่สุด นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมหาที่สุดมิได้ เป็นสิ่งที่นำความภาคภูมิใจสูงสุดมาสู่ชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ซึ่งชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏ ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น สมควรจะเทิดทูนพระมหากรุณาธิคุณนี้ไว้เหนือเกล้า และจงรักภักดีด้วยการตั้งปณิธานที่จะประพฤติ และปฏิบัติหน้าที่เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท ในการพัฒนาประเทศและบำบัดทุกข์ บำรุงสุขแก่พี่น้อง ประชาชนชาวไทย
 
  ที่มา : งานสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร