Accessibility Tools

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจัดโครงการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2568

         วันที่ 8 กรกฎาคม 2567 ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดีเป็นประธานเปิดโครงการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2568 พร้อมมอบนโยบายแนวทางการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โดยมีคณะผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรของคณะ หน่วยงานร่วมโครงการ วิเคราะห์ความเสี่ยงตรมประเด็นต่างๆ และสรุปประเด็นและเสนอร่างแผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2568 ระหว่างวันที่ 8–9 กรกฎาคม 2567 ณ โรงแรมอัมพวาน่านอน อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
 
  ที่มา : งานสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร