Accessibility Tools

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนประเทศเวียดนามมาเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมไทย ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการและแลกเปลี่ยนนักศึกษาร่วมกัน

         วันที่ 3 กรกฎาคม 2567 ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงให้การต้อนรับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเว้ ประเทศเวียดนาม โดยอาจารย์ดร.ธนภูมิ ชาติดี คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และอาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจสมัยใหม่ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมทรัพย์คิรี ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ซึ่งนักศึกษาโครงการความร่วมมือทางวิชาการและแลกเปลี่ยนนักศึกษา ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงกับมหาวิทยาลัยเว้ครั้งนี้ มีนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยเว้ จำนวน 17 คน เป็นชาย 1 คนและหญิง 16 คนจะมาเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และวัฒนธรรมไทยที่มหาวิทยาลัยเป็นระยะเวลา 1 เดือน โดยมีนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจสมัยใหม่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ สายครู คณะครุศาสตร์เป็นพี่เลี้ยงบัดดี้คอยดูแลนักศึกษาเวียดนามร่วมกับอาจารย์ที่รับผิดชอบโครงการ
 
  ที่มา : งานสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร