Accessibility Tools

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงร่วมกับเครือข่ายองค์กรมวยไทยลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ด้านมวยไทย เพื่อยกระดับมวยไทยสู่ระดับโลกอย่างยั่งยืน

         วันที่ 2 กรกฎาคม 2567 ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านอจอมบึงร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านมวยไทยระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และเครือข่ายองค์กรด้านมวยไทย ภายใต้โครงการการยกระดับมวยไทยสู่ระดับโลกอย่างยั่งยืน โดยรศ.ดร.สำราญ สุขแสวง คณบดีวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย และคณะอาจารย์ร่วมในพิธี ซึ่งมีดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และเครือข่ายองค์กรด้านมวยไทยร่วมพิธี และการเสวนาวิชาการ การยกระดับมวยไทยสู่ระดับโลกอย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุมกำพลอดุลวิทย์ อาคาร 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ
 
  ที่มา : งานสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร