Accessibility Tools

ประชุมผู้ปกครองโรงเรียนสาธิตฯประจำปีการศึกษา 2567

       วันที่ 19 พฤษภาคม 2567 ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นประธานการประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ชั้น ม.1 และม.4 ประจำปีการศึกษา 2567 ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เมืองราชบุรี โดยมีคณะครูร่วมประชุมในครั้งนี้ เพื่อชี้แจงนโยบายของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาโรงเรียนสาธิตฯด้านต่างๆและสร้างการมีส่วนรร่วมของผู้ปกครองในการพัฒนาโรงเรียนร่วมกัน ในการนี้ผศ.อรรถพล อุสายพันธ์ รองอธิการบดี ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นประธานการประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ ชั้น ม.2 ม.3 ม.5 ม.6 ประจำปีการศึกษา 2567 เพื่อชี้แจงนโยบายของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาโรงเรียนสาธิตฯและทางชมรมผู้ปกครองและครูได้ชี้แจงข้อบังคับชมรมพร้อมร่วมแลกเปลี่ยนข้อเสนอแนะต่างๆในการมีส่วนร่วมพัฒนานักเรียนและโรงเรียนสาธิตร่วมกัน ภายใต้วิสัยทัศน์ “โรงเรียนแห่งการเรียนรู้ที่มีความสุข เพื่อสร้างนักคิดสร้างสรรค์” ตามพันธกิจ เราจะสร้างนักคิดสร้างสรรค์ เราจจะสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ เราจะสร้างสังคมนักเรียน เราจะพัฒนาการออกแบบการเรียนรู้ เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีสมรรถนะ ความรู้ ทักษะ ลักษณะส่วนบุคคล ให้สามารถปรับตัวและอยู่รอดในสังคม ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
 
  ที่มา : งานสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร