Accessibility Tools

สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจัดโครงการอบรมพัฒนาผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA Version 4.0

      สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจัดโครงการอบรมพัฒนาผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA Version 4.0 โดยรศ.คณิตา ตังคณานุรักษ์ เป็นวิทยากรการอบรมระหว่างวันที่ 1–2 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุมสุพจน์ มิเถาวลัย์ ชั้น 2 อาคารอำนวยการ ซึ่งอาจารย์ประจำหลักสูตรของแต่งสาขาวิชาร่วมการอบรม และในการอบรมยังมีตัวแทนนักศึกษาและอาจารย์ที่เข้าร่วมการอบรมร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอข้อมูลประเด็นต่างๆ เพื่อนำไปปรับใช้ในการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องตามเกณฑ์ AUN-QA Version 4.0
  ที่มา : งานสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร