Accessibility Tools

คณะผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรร่วมรดน้ำขอพรนายกสภามหาวิทยาลัยเนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์

        วันที่ 25 เมษายน 2567 ผศ.ดร.โสภณ พวงสุวรรณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง กรรมการสภามหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรร่วมรดน้ำขอพรนายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ นายกสภามหาวิทยาลัย เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย
 
  ที่มา : งานสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร