Accessibility Tools

โครงการการสร้างนวัตกรรมกระบวนการเพื่อการปฏิบัติงานพัฒนาท้องถิ่นด้วยการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) ตามแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน

        วันที่ 29 เมษายน 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการการสร้างนวัตกรรมกระบวนการเพื่อการปฏิบัติงานพัฒนาท้องถิ่นด้วยการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) ตามแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งจัดในระหว่างวันที่ 29 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุม Grand Ballroom โรงแรม เบสท์ เวสเทิร์น พลัส คาราเพซ หัวหิน จังหวัดประจวบคิรีขันธ์
        👩‍💼 วิทยากรช่วงเช้าโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณฐพรภัทร์ อินทร์ศิริพงษ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์รพีพรรณ กองตูม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ในหัวข้อ"ถอดบทเรียนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเพื่อขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน”
        🧑‍💼 วิทยากรช่วงบ่ายโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชล บุนนาค ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Move) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในหัวข้อ"บทบาทมหาวิทยาลัยกับการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน"
        🧑‍💼 วิทยากรช่วงเย็นโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ สุวรรณทิพย์ รองอธิการบดีฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนาวดี แก้วสนิท อาจารย์ประจำคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

 
  ที่มา : หน่วยพัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการ