Accessibility Tools

งานบริหารบุคคล สำนักงานอธิการบดีจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ รุ่นที่ 1

        วันที่ 19 เมษายน 2567 ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ รุ่นที่ 1 ณ ห้องมินิเธียร์เตอร์ ชั้น 2 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ โดยงานบริหารบุคคล สำนักงานอธิการบดีจัดขึ้นเพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีผศ.พิเชษ สัตย์วินิจ เป็นวิทยากรการอบรมในโครงการครั้งนี้
 
  ที่มา : งานสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร