Accessibility Tools

โครงการพัฒนากระบวนการเขียนรายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA Version 4.0

        วันที่ 22 เมษายน 2567 ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นประธานเปิดการอบรมโครงการพัฒนากระบวนการเขียนรายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA Version 4.0 ณ ห้องประชุมสุพจน์ มิเถาวัลย์ ชั้น 2 อาคารอำนวยการ โดย รศ.คณิตา ตังคณานุรักษ์ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นวิทยากรการอบรบและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคณะผู้บริหาร และอาจารย์ในแต่ละสาขาวิชา เพื่อมีความเข้าใจในกระบวนการเขียนรายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร  และเตรียมความพร้อมในการรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN QA Version 4.0
 
  ที่มา : งานสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร