Accessibility Tools

การประชุมคณะกรรมการบริหารบุคคลประจำมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ครั้งที่ 2/2567

        วันที่ 19 เมษายน 2567 ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารบุคคลประจำมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ครั้งที่ 2/2567 ณ ห้องประชุมทรัพย์คิรี ชั้น 3 อาคารอำนวยการ โดยมีวาระพิจารณาเรื่องการขอเปลี่ยนชื่อตำแหน่งของสถาบันวิจัยและพัฒนา พิจารณา(ร่าง) กรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ รอบที่ 6ปีงบประมาณ พ.ศ.2568-2573 ..... (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง และเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินช่วยพิเศษ กรณีพนักงานมหาวิทยาลัยเสียชีวิตด้วย 40โรคร้ายแรง พ.ศ. ..........
 
  ที่มา : งานสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร