Accessibility Tools

การประชุมคณะกรรมการคุรุศึกษา ครั้งที่ 4/2567

        วันที่ 19 เมษายน 2567 ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคุรุศึกษา ครั้งที่ 4/2567 ณ ห้องประชุมทรัพย์คิรี ชั้น 3 อาคารอำนวยการ โดยมีวาระแจ้งเพื่อทราบจากประธาน กรรมการและเลขานุการ เรื่องสืบเนื่อง และวาระเพื่อพิจารณาการจัดทำแผนสำหรับการเตรียมความพร้อมในการสอบใบประกอบวิชาชีพครู สำหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) (นักศึกษาที่จะเข้าสอบ ชั้นปีที่3 และชั้นปีที่ 4 ร่างปฏิทินปฏิบัติงานศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2567 (เฉพาะนักศึกษาครุศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 1 – 3 (รหัส 67 , 66 และ 65 มคอ.4 การฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ (ภาคเรียนที่1 / 2567 และการขึ้นทะเบียนใบประกอบวิชาชีพครู
 
  ที่มา : งานสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร