Accessibility Tools

เครือข่ายผู้บริหารกระทรวง อว.หลักสูตร WiNs ศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยและแลกเปลี่ยนเรียนรู้

    วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดีให้การต้อนรับคณะผู้ร่วมโครงการพัฒนาเครือข่ายและศักยภาพผู้บริหารระดับสูงกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หลักสูตร WiNs รุ่นที่ 4 ณ ห้องประชุมฉัตรฟ้า อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ โดยมีคณะผู้บริหาร อาจารย์ นักศึกษาโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น และศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยพร้อมเครือข่ายร่วมจัดแสดงนิทรศการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคณะศึกษาดูงานในครั้งนี้


    
  ที่มา : งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร