Accessibility Tools

เวทีประชาพิจารณ์ (Public Hearings) โครงการจัดทำข้อมูลมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม "มวยไทย" เสนอชึ้นบัญชีต่อยูเนสโก

    วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดี เป็นประธานจัดทำการประชาพิจารณ์ (Public Hearings) โครงการจัดทำข้อมูลมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม "มวยไทย" เสนอชึ้นบัญชีต่อยูเนสโก โดยมีคณะทำงานหร้อม ส่วนราชการ ครูมวยไทย นักเรียนนักศึกษาและผู้มีส่สนได้ส่วนเสียเครือข่ายมวยไทยร่วมเวที ณ ห้องประชุุม ชั้น 6 อาคารมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เมืองราชบุรี


    
  ที่มา : งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร