Accessibility Tools

ประชุมอธิการบดีและผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภูมิภาคตะวันตก

    วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดีพร้อมผศ.อรรพล อุสายพันธ์ รองอธิการบดีร่วมประชุมอธิการบดีและผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภูมิภาคตะวันตก โดยผศ.ดร.พจนีย์ สุขชาวนา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีเป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมโกเมน มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี โดยมีวาระประชุมแลกเปลี่ยนการพัฒนาด้านวิชาของผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากร และการจัดการแข่งขันกีฬาและทักษะวิชาการ พ.จ.น.ก.ครั้งที่ 44 "อรพิมเกมส์" ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีจะเป็นเจ้าภาพ ระหว่างวันที่ 25-28 ธันวาคม 2566


    
  ที่มา : งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร