Accessibility Tools

เลขาคุรุสภาและคณะเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรการผลิตครู

    วันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดีพร้อมคณะผู้บริหาร และอาจารย์ที่รับผิดชอบหลักสูตรครูศาสตรบัณฑิตในการผลิตครูร่วมให้การต้อนรับ ผศ.ดร.อมลวรรณ วีระธรรมโม เลขาคุรุสภาและคณะในโอกาสเยี่ยมชมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรการผลิตครูของมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมฉัตรฟ้า อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์


    
  ที่มา : งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร