Accessibility Tools

พิธีเปิดงานประเพณี "ปีนเขาเข้าถ้ำจอมพล ครั้งที่ 13" ประจำปี 2566

    วันที่ 5 พฤศจิกายน 2566 นายพงษ์พันธ์ แสงสุวรรณ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีเป็นประธานพิธีเปิดงานประเพณี "ปีนเขาเข้าถ้ำจอมพล ครั้งที่ 13" ประจำปี 2566 ณ เวทีกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โดยมีส่วนราชการ คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยและคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย (คสม.)ร่วมในพิธี โดยผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงกล่าวต้อนรับ และนายสมบูรณ์ วิชัยบุญ ประธานคณะกรรมการจัดงาน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน และการจัดงานครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 ถึง วันที่ 12 พฤศจิกายน 2566 ซึ่งหลังจากพิธีเปิดงาน ในการนี้รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีได้เป็นตัวแทนอบจ.มอบเงินงบประมาณสนับสนุนการจัดงาน จำนวน 200,000 บาท และนายเรืองชัย เนตรปฐมพร ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยและคณะได้ร่วมมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 400,000 บาท โดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นผู้รับมอบ และในพิธีเปิดงานประเพณีปีนเขาเข้าถ้ำจอมพลจัดให้มีการแสดงชุด สืบสานตำนานมวยไทย จากนักศึกษาวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย และการแสดง แสง สีเสียง ชุด แดนดินถิ่นชาติพันธ์ุ มหัศจรรย์เมืองราชบุรินทร์ อำนวยการแสดงโดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย

  ที่มา : งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร