Accessibility Tools

การอบรมโครงการพัฒนา Soft Skills และทักษะที่จำเป็นของนักศึกษา ในศตวรรษที่ 21 กิจกรรม : เสริมทักษะอาชีพในการเขียนแผนธุรกิจ (Business Plan)

    วันที่ 3 พศจิกายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณิภารัตน์  บุญกุล รองอธิการบดี ฝ่ายสุขภาวะองค์กรและพัฒนานักศึกษา เป็นประธานในการเปิดการอบรมโครงการพัฒนา Soft Skills และทักษะที่จำเป็นของนักศึกษา ในศตวรรษที่ 21 กิจกรรม : เสริมทักษะอาชีพในการเขียนแผนธุรกิจ (Business Plan) โดยมีนักศึกษาที่ได้รับทุนวิจิตรพงษ์พันธุ์ เพื่อส่งเสริมศาสนา การศึกษา และสังคม จำนวน 50 คน เพื่อวางแผนงบประมาณในการดำเนินโครงการจำลองธรุกิจขนาดย่อม จากงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรค์ ทุนการศึกษา โดยได้รับความอนุเคราะห์ วิทยากรจาก ผศ.อัจรียา โชติกลาง รองคณบดีฝ่ายกิจกรรมนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ณ ห้องประชุมร่มฉัตร ชั้น6 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ


    
  ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา