Accessibility Tools

คณะผู้บริหารร่วมกิจกรรมผู้บริหารมหาวิทยาลัยพบสื่อมวลชนจังหวัดราชบุรี

    วันที่ 30 ตุลาคม 2566 ผศ.อรรถพล อุสายพันธ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงพร้อมคณะผู้บริหารร่วมกิจกรรมผู้บริหารมหาวิทยาลัยพบสื่อมวลชนจังหวัดราชบุรี ณ ห้องประชุมเอื้องคำ ชั้น 6 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง(เมืองราชบุรี) เพื่อพบปะแลกเปลี่ยนข้อมูลในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์นโยบาย ผลงาน กิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยกับสื่อมวลชน ซึ่งในการนำเสนอข้อมูลกับสื่อมวลชนครั้งนี้มีประเด็นและกิจกรรมต่างๆในโอกาสครบรอบ 70 ปีการสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง และการจัดกิจกรรม ผลงานของมหาวิทยาลัยในช่วงที่ผ่านมา


    
  ที่มา : งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร