Accessibility Tools

การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2566 พร้อมมอบเกียรติบัตรให้กับมหาวิทยาลัยและคณะทำงานในโอกาสที่ได้รับรางวัลสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี 2566

    วันที่ 26 ตุลาคม 2566 นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นประธานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2566 ณ ห้องประชุมทรัพย์คิรี ชั้น 3 อาคารอำนวยการ พร้อมมอบเกียรติบัตรให้กับมหาวิทยาลัยและคณะทำงานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ ในโอกาสที่ได้รับรางวัล สถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี 2566 จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ซึ่งเป็นปีที่ 6 ติดต่อกัน โดยในการประชุมสภาครั้งนี้มีวาระพิจารณาเพื่อทักท้วง จากสภาวิชาการ เรื่องพิจารณาเพื่อทักท้วงจากคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย เรื่องพิจารณาจากอธิการบดี และเรื่องพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบมหาวิทยาลัย


    
  ที่มา : งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร