Accessibility Tools

การประชุมคณะกรรมการกองทุนจอมบึงมาราธอน ครั้งที่ 4/2566

      วันที่ 13 กันยายน 2566 ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนจอมบึงมาราธอน ครั้งที่ 4/2566 ณ ห้องประชุมพุทธชาด ชั้น 1 อาคารอำนวยการ โดยมีวาระพิจารณาการของบประมาณโครงการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ครบรอบ 70 ปีการก่อตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงตามที่งานสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศนำเสนอ และขออนุมัติยืมเงินโครงการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ครบรอบ 70 ปีเพื่อขับเคลื่อนโครงการในการใช้ตราสัญลักษณ์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆในปี 2567 รวมถึงการจัดงานวิ่งสสส.จอมบึงมาราธอน ครั้งที่ 37 ในการนี้ทางธนาคารธ.ก.ส.สาขาจอมบึงได้มอบน้ำดื่มเพื่อสนับสนุนกิจกรรมของมหาวิทยาลัย โดยคณะกรรมการกองทุนร่วมรับมอบในครั้งนี้

   
  ที่มา : งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร