Accessibility Tools

พิธีไหว้ครูนักศึกษาภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจำปีการศึกษา 2566 (ช่วงเช้า)

      เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2566 ผศ.ดร.เชิดชัย ธุระแพง รองอธิการบดี เป็นประธานพิธีไหว้ครูนักศึกษาภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจำปีการศึกษา 2566(ช่วงเช้า)  ณ ห้องประชุมฉัตรฟ้า อาคารศูนย์ภาษาและศูนย์คอมพิวเตอร์

   
  ที่มา : งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร