Accessibility Tools

การพิจารณาคัดเลือกกันเองของผู้แทนบุคลากรสายสนับสนุนเป็นกรรมการจรรยาบรรณ

      วันที่ 7 กันยายน 2566 ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมการจรรยาบรรณ โดยมี นายพูนชัย คทาวัชรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เป็นประธานกรรมการ เพื่อดำเนินการพิจารณาคัดเลือกกันเองของผู้แทนบุคลากรสายสนับสนุนเป็นกรรมการจรรยาบรรณ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย กรรมการจรรยาบรรณ พ.ศ. 2564 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
     ซึ่งที่ประชุมได้คัดเลือกกันเอง เพื่อเป็นกรรมการจรรยาบรรณจากผู้แทนบุคลากรสายสนับสนุน จำนวน 3 คน ได้แก่ นางภิรมย์ โพธิคำ น.ส.กานต์สิรี ปานสวัสดิ์ และ น.ส. ลักคนา พันธ์ไทย

  
  ที่มา : งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร