Accessibility Tools

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบสำนักงานอัตโนมัติ E-OFFICE AUTOMATION รองรับมหาวิทยาลัยดิจิทัล

      วันที่ 7 กันยายน 2566 ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดีเป็นประธานเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการระบบสำนักงานอัตโนมัติ E-OFFICE AUTOMATION รองรับมหาวิทยาลัยดิจิทัล ณ ห้อง ICDL ชั้น 4 อาคารอำนวยการ โดยคณะผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากรของแต่ละคณะ สำนักและหน่วยงานร่วมการอบรมในครั้งนี้

  
  ที่มา : งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร