Accessibility Tools

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงพบปะคณะอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

        วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงพบปะคณะอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อหารือแนวทางการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาหลักสูตรเพื่อรองรับกับผู้เรียน และการสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการในการจัดทำหลักสูตรเพื่อการมีงานทำสำหรับนักศึกษา ในการนี้ได้เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการของสาขาวิชาการเคมี และห้องปฏิบัติการส่วนต่างๆของศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์เพื่อพัฒนาและผลักดันด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติ   การเคมีต่อไป

   
 
  ที่มา : งานสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร