Accessibility Tools

นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงพบปะและประชุมคณะอาจารย์ผู้บริหารและอาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

       วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงพบปะและประชุมคณะอาจารย์ผู้บริหาร และอาจารย์สาขาวิชาที่มีจำนวนนักศึกษาน้อยของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อหารือแนวทางการพัฒนาศักยภาพและแผนการพัฒนาสาขาวิชาที่ตอบโจทย์การมีงานทำ โดยผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดีมหาวิทยลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงและผู้บริหารของคณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี และอาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีแปรรูปอาหาร สาขาวิชาฟิสิกส์และสาขาวิชาวิทยาการเคมีร่วมประชุมเพื่อแนวทางการในประเด็นต่างๆในการพัฒนาสาขาวิชาร่วมกัน ณ ห้องประชุมกาสะลอง ชั้น 3 อาคารอำนวยการ

   
 
  ที่มา : งานสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร