Accessibility Tools

การสัมมนาโครงการพัฒนายุคใหม่เพื่อการผลิกโฉมมหาวิทยาลัย พร้อมบรรยายพิเศษประเด็นที่เกี่ยวข้องการพํมนาผลิกโฉมมหาวิทยาลัย

       วันที่ 18 พฤษภาคม 2566 ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นประธาน เปิดการสัมมนาโครงการพัฒนายุคใหม่เพื่อการผลิกโฉมมหาวิทยาลัยพร้อมบรรยายพิเศษประเด็นที่เกี่ยวข้องการพํมนาผลิกโฉมมหาวิทยาลัย โดยมีคณะผู้บริหารร่วมสัมมนา ระหว่างวันที่ 18 - 20 พฤษภาคม 2566 ณ อวานีพลัส หัวหิน รีสอร์ท อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งก่อนการสัมมนา ผศ.ณฐพรภัทร์ อินทร์ศิริพงษ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บานจอมบึงกล่าวรายการวัตถุประสงค์ และผศ.อรรถพล อุสายพันธ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บานจอมบึงได้นำกระบวนการ MIO นำสติก่อนการสัมมนา สำหรับการสัมมนาได้มีแบ่งกลุ่มผู้บริหารแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็นปัญหาและแนวทางการปรับปรุงแก้ไขระหว่างหน่วยงาน เพื่อรองรับการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ ตามกลุ่มสถาบัน การนำเสนอแผนแม่บทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ระยะ 5 ปี การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานโครงการผลิกโฉมมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2565 เพื่อจัดทำบทสรุปส่งท้ายและสร้างกิจกรรมการพัฒนาต่อเนื่อง กิจกรรมและ workshop และกิจกรรมการปรับแนวคิดสู่การพัฒนาองค์กรยุคใหม่

  
 
  ที่มา : งานสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร