Accessibility Tools

การประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 2/2566

       วันที่ 11 พฤษภาคม 2566 นายประพันธ์ มนทการติวงศ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องประชุมกาสะลอง ชั้น 3 อาคารอำนวยการ โดยมีวาระพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ซึ่งเป็นไปตามระเบียบและประกาศการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ทั้งนี้จะมีการประกาศรายชื่อเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาการจัดการวันที่ 12 พฤษภาคม 2566 และจัดให้มีการแสดงวิสัยทัศน์ของผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาการจัดการในวันที่ 19 พฤษภาคม 2566

  
 
  ที่มา : งานสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร