Accessibility Tools

อธิการบดีบรรยายพิเศษให้กับคณะผู้บริหาร และครูพี่เลี้ยงโรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

       วันที่ 11 พฤษภาคม 2566 ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงบรรยายพิเศษผ่านทางออนไลน์หัวข้อเรื่อง การศึกษาที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ ซึ่งมีประเด็นนำเสนอการศึกษาแบบเน้นผลลัพท์ (Outcome – Based Educaton : OBE) ให้กับคณะผู้บริหาร ตัวแทนโรงเรียนและครูพี่เลี้ยงโรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูที่นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2566 โดยศูนย์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์จัดขึ้นเพื่อประชุมซักซ้อมความเข้าใจระเบียบและแนวปฏิบัติกับโรงเรียนต่างๆ ในการรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ซึ่งเป็นรุ่นแรกของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 4 ปีที่จะเริ่มฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูช่วงเปิดภาคเรียนที่1/2566 ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2566

  
 
  ที่มา : งานสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร