Accessibility Tools

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการ สสส.จอมบึงมาราธอน 2566 (ครั้งที่36) เพื่อเตรียมข้อมูลจัดงานสสส.จอมบึงมาราธอน 2567 (ครั้งที่37)

       เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2566 ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นประธานการประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการสสส.จอมบึงมาราธอน 2566 (ครั้งที่36) ณ ห้องประชุม สุพจน์ มิเถาวัลย์ ชั้น 2 อาคารอำนวยการ โดยมีคณะกรรมการของแต่ละฝ่ายร่วมประชุมแลกเปลี่ยนผลการดำเนินงานและสรุปปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานในการจัดงานสสส.จอมบึงมาราธอน 2566 (ครั้งที่36) เพื่อนำข้อมูลไปปรับปรุงพัฒนาในการจัดงานในครั้งต่อไป เพื่อเตรียมพร้อมจัดงานสสส.จอมบึงมาราธอน 2567 (ครั้งที่37)
       (ประเด็นการมีส่วนร่วม) สำหรับงานวิ่ง สสส. จอมบึงมาราธอน ชาวจอมบึงอันประกอบด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มูลนิธิวิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึง คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง รวมทั้งองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชน ได้แก่ อำเภอจอมบึง โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึงสถานีตำรวจภูธรจอมบึง สวนพฤกษศาสตร์วรรณคดีบ้านจอมบึง เทศบาลตำบลจอมบึง เทศบาลเมืองจอมพล องค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร องค์การบริหารส่วนตำบลแก้มอ้น องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง โรงเรียน ชุมชนในเขตเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำระดับชุมชนและองค์กรในระดับประเทศ ได้แก่ สำนักงานกองทุนการสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สมาพันธ์ชมรมวิ่งเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทยชมรมวิ่งเพื่อสุขภาพภาคตะวันตก เป็นต้น โดยมีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง และมูลนิธิวิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึงเป็นหน่วยงานหลัก ได้ร่วมกันจัดงานวิ่ง สสส.จอมบึงมาราธอนขึ้นระหว่างวันที่ 14-15 มกราคม 2566 โดยเน้นการมีส่วนร่วมในลักษณะการร่วมคิด ร่วมทำร่วมสร้างสรรค์มูลค่าเพิ่มให้กับกิจกรรมการออกกำลังกาย เพื่อสะท้อนเสียงเรียกร้องจาก “หมู่บ้านจอมบึง” ไปสู่อีกกว่า 8 หมื่นหมู่บ้านทั่วประเทศ ให้เห็นคุณค่าของการออกกาลังกาย ทั้งนี้เพื่อให้พี่น้องชาวไทยมีการออกกาลังกายและช่วยเสริมสร้างการมีสุขภาพที่ดี

       (ประเด็นหรือเรื่องในการมีส่วนร่วม และสรุปข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม) วัตถุประสงค์ของโครงการของการจัดงานสสส.จอมบึงมาราธอน
       1) เพื่อรณรงค์ให้เยาวชน นักเรียน ประชาชนทั้งชายหญิง ครอบคลุมเกือบทุกกลุ่มอายุออกกาลังทางกายด้วยการร่วมกิจกรรมการเดิน การวิ่งระยะ 3 กิโลเมตร การวิ่งมินิมาราธอน การวิ่งฮาล์ฟมาราธอน และการวิ่งมาราธอน ที่ได้จัดขึ้นให้ประสบความสำเร็จ
       2) เพื่อจัดกิจกรรมการให้ความรู้ และกระตุ้นความสนใจเรื่องการดูแลสุขภาพ และสิ่งแวดล้อม ให้กับผู้ที่มาร่วมกิจกรรม
       3) เพื่อใช้ศักยภาพของคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยในการจัดโครงการเพื่อสุขภาพ อันเป็นการบูรณาการศักยภาพกับบทบาทของมหาวิทยาลัยในการการจัดโครงการเพื่อส่งเสริมการออกกาลังกายเพื่อสุขภาพให้กับประชาชน และเยาวชน
       4) เพื่อดึงการมีส่วนร่วมของบุคคล หน่วยงาน กลุ่ม/องค์กร และชุมชน ทั้งระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ เพื่อร่วมกันจัดและเพิ่มคุณค่าให้กับกิจกรรมการออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ ในลักษณะของเครือข่าย
       5) เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน และเศรษฐกิจชุมชนในอาเภอจอมบึง และจังหวัดราชบุรี
       6) เพื่อหารายได้สนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียนและชุมชนเป็นทุนการศึกษาให้กับนักเรียน นักศึกษา

       (การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน) ในการประชุมคณะกรรมการของแต่ละฝ่ายได้มีการแลกเปลี่ยนผลการดำเนินงานและสรุปปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ในการจัดงานสสส.จอมบึงมาราธอน 2566 (ครั้งที่ 36) ซึ่งในกระบวนการดำเนินงานของโครงการในแต่ละด้านทางฝ่ายประมวลผลได้มีการสำรวจข้อมูลในทุกองค์ประกอบและทุกมิติของการจัดงานจากทุกภาคส่วนของการจัดงานตลอดจนนักวิ่งและมีมีส่วนได้ส่วนเสีย โดยมุ่งประเมินผลของการจัดกิจกรรมการวิ่ง โดยมีประเด็นการประเมิน 10 ประเด็น ซึ่งจากข้อมูลในการจัดงานจนถึงปัจจุบันที่มีนักวิ่งและครอบครัวจากทั่วประเทศเข้าร่วมทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศไม่น้อยกว่าหนึ่งหมื่นห้าพันคน
โดยในแต่ละปีจะเป็นนักวิ่งหน้าใหม่ประมาณ 40 เปอร์เซ็นต์ ในส่วนของคณะหรือภาคีเครือข่ายผู้จัดงานก็ได้มีการขยายเพิ่มมากขึ้น ครอบคลุมองค์กรจากภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคท้องถิ่น และโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคชุมชนที่ได้เข้ามาร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดงานเพื่อจะนำข้อมูลไปปรับปรุงพัฒนา ในการจัดงานงานสสส.จอมบึงมาราธอน 2566 (ครั้งที่37) ในโอกาสครบรอบ 70 ปีการก่อตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ซึ่งกำหนดการจัดงานในวันอาทิตย์ที่ 21 มกราคม 2567

   
 

เอกสารโครงการยกระดับงานวิ่งจอมบึงมาราธอน 2566 (ครั้งที่ 36) เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนฐานรากและส่งเสริมการท่องเที่ยว เมืองรองจังหวัดราชบุรี สู่มาตรฐานสากล “New Challenge of the Legend”
เอกสารผลการดำเนินงานฝ่ายประเมินผลการจัดงาน สสส.จอมบึงมาราธอน 2566 (ครั้งที่ 36)
ผลการประเมินการจัดงาน สสส. จอมบึงมาราธอน 2566 ครั้งที่ 36

  
  ที่มา : งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร