มูลนิธิกาญจนบารมีจัดหน่วยคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram) ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส

        ระหว่างวันที่ 20-22 มีนาคม 2566 มูลนิธิกาญจนบารมีออกหน่วยเคลื่อนที่คัดกรองมะเร็งเต้านม เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีความรู้ ถึงวิธีการตรวจเต้านมด้วยตนเอง ตลอดจนการตรวจคัดกรองด้วยเครื่องเอกซเรย์เต้านมในสตรีที่มีปัจจัยเสี่ยงสูง

  ที่มา : งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร