Accessibility Tools

การประชุมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย (กบ.) ครั้งที่ 3/2566 และการมอบเกียรติบัตรประกาศยกย่องให้กับอาจารย์และบุคลากรที่ร่วมส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์ที่แสดงคุณค่าความเป็นไทย “ผ้าไทยใส่ศุกร์สุข” ประจำปี 2565

        วันที่ 20 มีนาคม 2566 ผศ.ณฐพรภัทร์ อินทร์ศิริพงษ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย (กบ.) ครั้งที่ 3/2566 ณ ห้องประชุมทรัพย์คิรี ชั้น 3 อาคารอำนวยการ โดยมีวาระพิจารณาในเรื่องต่างๆ ทั้งนี้ในการประชุมได้มีการมอบเกียรติบัตรประกาศยกย่องให้กับอาจารย์และบุคลากรที่ร่วมส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์ที่แสดงคุณค่าความเป็นไทย “ผ้าไทยใส่ศุกร์สุข”ประจำปี 2565 จำนวน 13 ราย ซึ่งจัดโดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม


    
  ที่มา : งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร