ประชุมหารือความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ 3

        วันที่ 18 มีนาคม 2566 ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงพร้อมคณะผู้บริหารร่วมประชุมหารือความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)และมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง (มรมจ.) ครั้งที่ 3 โดยรศ.ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีและคณะให้การต้อนรับในการประชุมครั้งนี้ ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารหอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.ราชบุรี) ต.รางบัว อ.จอมบึง จงราชบุรี โดยมีวาระเรื่องการติดตามความร่วมมือในประเด็นรื่องเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง การพัฒนาการเรียนการสอนร่วมกันในวิชา Generation Education การสร้างอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคตะวันตก เพื่อสนับสนุนงานด้านการศึกษา วิจัยและพัฒนาท้องถิ่น การสร้างความร่วมมือในการวิจัยร่วมกันของ 2 มหาวิทยาลัย และนำผลการวิจัยที่ผลิตขึ้นในการพัฒนาพื้นที่จังหวัดราชบุรี ในการนี้ทางคณะได้เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการของมจธ.ราชบุรี ห้องปฏิบัติการกลาง-เคมี ได้มาตรฐาน ESPReL 700 คะแนนเต็มห้องปฏิบัติการกลาง-ชีวะ (บริเวณชั้น 3 อาคารวิจัย) ห้องปฏิบัติการและกลุ่มวิจัยนวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อมและวัสดุก่อสร้างอัจฉริยะ (บริเวณชั้น 3 อาคารปฏิบัติการ) และหน่วยวิจัยวัสดุและการทดสอบ โดยไม่ทำลาย (บริเวณชั้น 1 อาคารปฏิบัติการ)

  ที่มา : งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร