Accessibility Tools

การประชุมเตรียมการขับเคลื่อนสมัชชาการศึกษาจังหวัดราชบุรี

        วันที่ 16 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงหมู่บ้านจอมบึงเป็นประธานการประชุมกลุ่มงานนโยบายและแผน กลุ่มงานส่งเสริมคุณภาพการศึกษา และกลุ่มงานนิเทศการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เพื่อขับเคลื่อนสมัชชาการศึกษาจังหวัดราชบุรีในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 สำหรับการจัดตั้งสมัชชาการศึกษาจังหวัดราชบุรี โดยมีวัตถุประสงค์ส่งเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อนภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในจังหวัดราชบุรี เพื่อพัฒนาและแก้ปัญหาด้านการศึกษาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อจัดกระบวนการและสร้างพื้นที่ทำงานร่วมกันให้กับหน่วยงานที่จัดการศึกษาทุกประเภททุกระดับในจังหวัดราชบุรี เพื่อให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายให้แก่หน่วยงานที่ควบคุมกำกับดูแลการจัดการศึกษาทั้งในระดับจังหวัด ภาคและระดับชาติเพื่อขับเคลื่อนหนุนเสริมให้เกิดการเปลี่นแปลงพัฒนาไปในทิศทางที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับจังหวัด ภูมิภาค ประเทศ และตอบโจทย์ในสถานการณ์ปัจจุบัน


    
  ที่มา : งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร