Accessibility Tools

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงร่วมกับวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี สืบสานประเพณีไหว้ศาลเจ้าพ่อสามภูเขา ประจำปี 2566 สร้างมูลค่าพัฒนาเศรษฐกิจการท่องเที่ยวราชบุรี

       วันที่ 15 มีนาคม 2566 ที่ศาลเจ้าซั้มซั้นเกว็ดหวอง (ศาลเจ้าพ่อสามภูเขา) ถนนเทศบาล 2 ตลาดเก่าห้วยกระบอก ตำบลกรับใหญ่ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงและคณะผู้บริหาร อาจารย์ร่วมพิธีเปิดภาพวาดสามมิติจุดเช็คอินห้วยกระบอกโดยนายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรี เขต 4 เป็นประธานพิธีพร้อมร่วมเปิดงานประเพณีไหว้เจ้าพ่อสามภูเขา ประจำปี 2566 และถนนคนเดินสายวัฒนธรรมจีนแคะห้วยกระบอก ในกิจกรรมการพัฒนาพื้นที่วัฒธรรม“การจัดการและขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากด้วยทุนพหุวัฒนธรรมผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน ภายใต้ฐานคิดรักษ์ท้องถิ่น : ชุมชนโบราณย่านตลาดเก่าห้วยกระบอกรอยต่อ 3 จังหวัด โดยดร.นภสร โศรกศรี วัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี นายชูเกียรติ วงษ์พิทักษ์โรจน์ นายกเทศมนตรีตำบลห้วยกระบอก นายธรรมรัตน์ วงษ์พิทักษ์โรจน์ นายกเทศมนตรีตำบลกรับใหญ่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรียาพร ทองพุด อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึงหัวหน้าทีมวิจัยพร้อมคณะอาจารย์ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น และคณะกรรมการมูลนิธิประโยชน์มวลชน (ห้วยกระบอก) ชมรมจีนแคะห้วยกระบอกร่วมงานในครั้งนี้
       สำหรับกิจกรรมภายในงานมีพิธีไหว้เจ้าพ่อสามภูเขา และขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และถนนคนเดิน นิทรรศการภาพเก่าเรื่องห้วยกระบอก นิทรรศการศิลปะสู่ชุมชน “ความประทับใจ ณ ห้วยกระบอก”การแสดงเชิดสิงโตจีนแคะประยุกต์ สืบสานตำนานจีนแคะห้วยกระบอกโดยกลุ่มเยาวชนเชิดสิงโตจีนแคะห้วยกระบอก การแสดงงิ้ว การจำหน่ายผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมและสินค้าชุมชนจีนแคะห้วยกระบอกที่นำของดี ของเด่น อาหารถิ่น อร่อยของชาวจีนแคะ และกิจกรรมเครือข่ายผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาว่าวไทยสัมผัส การสาธิตและสอนการทำอาหารพื้นถิ่น กิจกรรม ART WORK SHOP ในบรรยากาศแบบพื้นถิ่นของชุมชนชาวจีนแคะห้วยกระบอก ที่มีความโดดเด่นด้านการดำรงรักษาวัฒนธรรมประเพณีชาวจีนแคะแบบโบราณ ซึ่งกิจกรรมการพัฒนาพื้นที่วัฒธรรม“การจัดการและขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากด้วยทุนพหุวัฒนธรรมผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน ภายใต้ฐานคิดรักษ์ท้องถิ่น : ชุมชนโบราณย่านตลาดเก่าห้วยกระบอกรอยต่อ 3 จังหวัด มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัยร่วมกับวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี ซึ่งพื้นที่ห้วยกระบอกมีต้นทุนทางวัฒนธรรมที่คณะทำงานวิจัยของมหาวิทยาลัยจะมีการขับเคลื่อนงานวิจัยพัฒนาเชิงพื้นที่ โดยมีเป้าหมายคือการค้นหาองค์ความรู้ ทุนทางวัฒนธรรมของชุมชนห้วยกระบอก ในการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ นวัตกรทางวัฒนธรรมเพื่อให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และนำไปสู่การเปิดพื้นที่ทางวัฒนธรรมให้กับชุมนา ซึ่งมีเป้าหมายปลายทางเพื่อพัฒนาชุมชน โดยใช้ทุนทางวัฒนธรรมในการยกระดับรายได้ สร้างจิตสำนึกรักษ์บ้านเกิด และในการทำงานวิจัยก็จะมีการขับเคลื่อนร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรีจัดหลักสูตรท้องถิ่น ร่วมกับชมรมจีนแคะ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโรงเรียนในเขตห้วยกระบอก และเครือข่ายในการยกระดับพัฒนาศักยภาพวัฒนธรรมสู่การท่องเที่ยวต่อไป


    
  ที่มา : งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร