Accessibility Tools

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงร่วมกับเทศบาลตำบลหินกองจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว ถ้ำเขาบิน มิติใหม่Cave & Craft in Forest ภายใต้โครงการยุวชนอาสาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

       วันที่ 11 มีนาคม 2566 ที่บริเวณแหล่งท่องเที่ยวถ้ำเขาบิน ตำบลหินกอง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ผศ.ดร.เชิดชัย ธุระแพง รองอธิการบดีฝ่ายบริการพื้นฐานมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้าจอมบึงเป็นประธานเปิดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว ถ้ำเขาบิน Cave & Craft in Forest ภายใต้โครงการยุวชนอาสาของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โดยผศ.รพีพรรณ กองตูม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ผศ.ดร.นงลักษณ์ เพิ่มชาติ คณบดีคณะวิทยาการจัดการกล่าวรายงานโครงการ นายอรรถพล  พระลักษณ์ นายกเทศมนตรีตำบลหินกองกล่าวต้อนรับ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหินกอง คณะอาจารย์และนักศึกษาร่วมในพิธี ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โดยคณะวิทยาการจัดการร่วมกับเทศบาลตำบลหินกองกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวถ้ำเขาบิน เพื่อส่งเสริมพัฒนาและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของถ้ำเขาบิน และเป็นหนึ่งในกิจกรรมโครงการยุวชนอาสาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ตามโครงการยกระดับการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดในยุคดิจิทัล กรณีศึกษาถ้ำเขาบิน  จังหวัดราชบุรี ซึ่งได้รับงบประมาณจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ในยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนพัฒนาท้องถิ่น โดยเป็นการบูรณาการศาสตร์การเรียนรู้ 6 สาขาวิชาของคณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป การตลาด นิเทศศาสตร์และนวัตกรรมสื่อ การบัญชี การท่องเที่ยวและการบริการ และการจัดการดิจิทัลแต่ละส่วนจะมีการบูรณาการและสร้างการมีส่วนร่วมกัน ส่วนใหญ่นักศึกษาจะเป็นคนดำเนินการทั้งหมด ในโครงการจะมีนักศึกษา 12 คน มาจาก 6 สาขาวิชา เป็นส่วนหนึ่งที่ในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยวถ้ำเขาบิน
       สำหรับกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวถ้ำเขาบิน ประกอบด้วยถนนคนเดิน บูธนิทรรศการผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนของตำบลหินกอง และเครือข่ายที่มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงไปส่งเสริมยกระดับและพัฒนามาจัดแสดงและจำหน่ายภายในงาน กิจกรรมDIY จำนวน  5 ฐานความรู้โดยปราชญ์ชุมชน ซึ่งกำหนดจัดกิจกรรมนำร่องระหว่างวันที่ 11-12 มีนาคม 2566


    
  ที่มา : งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร