Accessibility Tools

คณะผู้บริหารต้อนรับองคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาและโรงเรียนเครือข่าย

       วันที่ 10  มีนาคม 2566 ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงและคณะร่วมต้อนรับศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรีและคณะ ในโอกาสลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาและโรงเรียนเครือข่ายจังหวัดราชบุรี โดยนายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนโป่งกระทิงบน อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี ในการนี้องคมนตรีได้เยี่ยมชมโครงการอารยเกษตร สืบสาน  รักษา ต่อยอดตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ด้วย "โคก หนอง นาแห่งน้ำใจและความหวัง"และรับฟังการนำเสนอผลดำเนินงานของโรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบนและโรงเรียนบ้านบึง (สันติมโนประชาสรรค์)และการนำเสนอแผนการยกระดับคุณภาพโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาและโรงเรียนเครือข่ายจากสำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาราขบุรี เขต 1 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียนเครือข่ายในด้านต่างๆเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น

  ที่มา : งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร