Accessibility Tools

การประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2566

       วันที่ 9 มีนาคม 2566 นายโกวิท ศรีไพโรจน์ ประธานอนุกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2566 ณ ห้องประชุมกาสะลอง ชั้น 3 อาคารอำนวยการ โดยมีวาระพิจารณากลั่นกรองข้อกฎหมาย (ร่าง) ประกาศ ข้อบังคับมหาวิทยาลัย และด้านกฎหมายในเรื่องต่างๆ ก่อนที่จะเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา


    
  ที่มา : งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร