Accessibility Tools

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “ขั้นตอนการประมวลผลการเรียนและขั้นตอนการส่งรายชื่อผู้สอน”

       วันที่ 9 มีนาคม 2566 ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ขั้นตอนการประมวลผลการเรียนและขั้นตอนการส่งรายชื่อผู้สอน” เพื่อรองรับกับระบบMISใหม่ของมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมสุพจน์ มิเถาวัลย์ ชั้น2 อาคารอำนวยการ โดยสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดขึ้นเพื่อให้อาจารย์ผู้สอนภาคปกติและภาคพิเศษและเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนที่ดูแลงานวิชาการได้เข้าใจในระบบ MISใหม่ของมหาวิทยาลัยและขั้นตอนการประมวลผลการเรียน ตามแผนการปรับเปลี่ยนการใช้งานระบบเดิมและระบบใหม่ ซึ่งมหาวิทยาลัยได้มีการปรับปรุงระบบสารสนเทศใหม่เพื่อการบริหารการศึกษาและรองรับกับการบริหารจัดการและการพัฒนาสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัลต่อไป สำหรับการอบรมครั้งนี้มีอาจารย์วิรัช งอกงาม เป็นวิทยากรแลกเปลี่ยนและนำเสนอขั้นตอนต่างๆของระบบMISใหม่ให้กับอาจารย์และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง


    
  ที่มา : งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร