Accessibility Tools

มูลนิธิวิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึงมอบเกียรติบัตรศึกษาผู้มีจิตอาสาช่วยงานวิ่ง สสส.จอมบึงมาราธอน ครั้งที่ 36

       วันที่ 8 มีนาคม 2566 ผศ.ดร.โสภณ พวงสุวรรณ ประธานกรรมการมูลนิธิวิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึงเป็นประธานพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับศึกษาผู้มีจิตอาสาช่วยงานวิ่ง สสส.จอมบึงมาราธอน ครั้งที่ 36 โดยมีคณะกรรมการมูลนิธิและอาจารย์ร่วมพิธี ณ ห้องประชุมเอื้องสุริยันต์ ชั้น 3 อาคารปฏิบัติการครูพันธุ์บึง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ซึ่งมีนักศึกษาโครงการบัณฑิตคืนถิ่นผู้มีจิตอาสาเข้ารับเกียรติบัตรครั้งนี้จำนวน 20 คน


    
  ที่มา : งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร